تبلیغات
هیات کشتی شوش دانیال (ع)-تاسیس 1348

مسابقه کشتی وتمرین مشترک باشگاههای کشتی نونهالان ونوجوانان بین تیم شوش وگتوند روز جمعه که با استقبال خوب کشتی گیران و مربیان برگزار شد به همت هیات کشتی شهرستان شوش • آخرین ویرایش:شنبه 29 آبان 1395
نظرات()   
   


 • آخرین ویرایش:جمعه 14 آبان 1395
نظرات()   
   

تمرین مشترک امروز خردسالان و نونهالان بین باشگاه شهید ناقوسی و پهلوانان تختی شوش با همت مظفر شیرزاد رئیس هیئت کشتی شوش دانیال(ع)

 • آخرین ویرایش:شنبه 1 آبان 1395
نظرات()   
   


ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺿﻤﻨﺎٌ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ 16 ‏( 4 ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ‏) ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ 23 ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺎﻋﺖ 19 ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ 23 ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻓﺮ ‏( ﺷﻮﺵ ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻉ ‏) ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﻮﻧﺪ ‏( ﺩﺯﻓﻮﻝ ‏) ﭘﻮﯾﺎ ﺩﺍﺩﻣﺮﺯ ‏( ﺍﯾﺬﻩ ‏) ﻣﻬﺪﯼ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ‏( ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ‏) ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺣﺴﯿﻨﻮﻧﺪ‏( ﺩﺯﻓﻮﻝ ‏) .
55 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮﺭ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻭﺣﯿﺪ ﻫﯿﮑﯽ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) .
60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﮐﺮﺍﻣﺖ ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) .
66 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﺋﺪﯼ ‏( ﺍﻫﻮﺍﺯ ‏) ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺭ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺎﻭﯾﺎﻧﯽ ﻧﮋﺍﺩ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) .
74 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﻓﺮﺩﯾﻦ ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﺳﯿﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻮﺳﻮﯼ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭﺍﺩﯾﺐ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻗﻮﺳﯽ‏( ﺷﻮﺵ ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻉ ‏) ﻣﻬﺪﯼ ﺯﯾﺪﻭﻧﺪ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﺁﺭﺵ ﺳﻌﺎﺩﺗﯽ ﻓﺮ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) .
84 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﺭﻡ ‏( ﺍﯾﺬﻩ ‏) ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼﺡ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) .
96 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﺍﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪﺭﯼ ‏( ﺷﻮﺵ ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻉ ‏) ﺟﻮﺍﺩ ﻗﺎﺳﻤﯽ ‏( ﺍﻫﻮﺍﺯ ‏) ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳﺪﯼ ‏( ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ‏) ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺟﻮﺭﻭﻧﺪ ‏( ﺷﻮﺵ ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻉ ‏) ﻓﺮﺩﯾﻦ ﻓﺘﺤﯽ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) .
120 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ : ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺭﺳﺎ ‏( ﺍﻫﻮﺍﺯ ‏) ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻓﺮ‏( ﺍﻣﯿﺪﯾﻪ ‏) ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﺒﯽ ‏( ﺍﻫﻮﺍﺯ ‏) .
ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ : ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭﯼ ﻓﺮ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻗﯿﻄﺎﺳﯽ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺍﯾﻤﺎﻧﻌﻠﯽ ﺯﺍﺩﻩ ‏( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ‏) ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏( ﺍﯾﺬﻩ ‏) ﻋﻠﯽ ﺫﺑﯿﺤﯽ ‏( ﺍﻫﻮﺍﺯ ‏) ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎﻗﻮﺳﯽ ‏( ﺷﻮﺵ ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻉ ‏) .
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ : ﺣﺒﯿﺐ ﮐﺎﮐﺎﺣﺎﺟﯽ ‏( ﺩﺯﻓﻮﻝ ‏)


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 21 مهر 1395
نظرات()   
   

در پایان مسابقات قهرمانی استان خوزستان در رشته کشتی فرنگی که در رده بزرگسالان و در شهر اندیمشک برگزار شد قهرمان شهرمان آقای رضا فلاحتی در وزن 80 کیلو گرم توانست ب مقام نائب قهرمانی استان دست یابد.
امید به موفقیت های بیشتر


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 20 مهر 1395
نظرات()   
   

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، آئینامه اجرایی رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان ((گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش))که به ترتیب به میزبانی شهرستانهای اندیمشک و اهواز برگزار می شود ، به شرح زیر اعلام شد .

1-مسابقات کشتی فرنگی در اوزان 59 ، 66 ، 71 ، 75، 80 ، 85 ، 98 و 130 و با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد .


2-رقابتهای کشتی آزاد در اوزان 57 ، 61 ، 65 ، 70 ، 74 ، 86 ، 97 و 125 و با دو کیلوگرم ارفاق وزن انجام می شود .


3-کشتی گیران رده سنی بزرگسالان و جوانان حق شرکت در مسابقات دارند .(کشتی گیران رده سنی نوجوانان نمی توانند در مسابقات بزرگسالان شرکت نمایند).


4-مدارک شامل شناسنامه عکسدار ، بیمه ورزشی ، معرفینامه غیر دست نویس اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه .


5-مسابقات کشتی فرنگی طی روزهای 14 لغایت 16 مهرماه در اندیمشک برگزار خواهد شد .


6-رقابتهای کشتی آزاد طی روزهای 28 لغایت 29 مهرماه به میزبانی هواز می باشد .


7-وزن کشی مسابقات فرنگی روز اول و در چهار وزن نخست (59 ، 66 ، 71 و 75) از ساعت 17 الی 17:30 روز چهارشنبه 14 مهرماه و وزن کشی چهار وزن دوم در روز پایانی (80 ، 85 ، 98 و 130 ) از ساعت 15 الی 15:30 روز پنجشنبه 15 مهرماه خواهد بود.


8-در کشتی آزاد وزن کشی کلیه اوزان از ساعت 17 الی 18 روز چهارشنبه 28مهرماه و مسابقات آن در یک روز و بر روی سه تشک و از صبح روز بعد ( پنجشنبه 29 مهرماه) برگزار خواهد شد .


9-نفرات برتر اوزان هشتگانه به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام خواهند شد .


10-تیم ها نمی توانند از کشتی گیران غیر بومی استفاده نمایند .


11-سرپرستان تیم های شرکت کننده موظف هستند ساعت 16 روز وزن کشی در هر دو رشته مدارک و صورت اسامی کلیه کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات را جهت پذیرش به سرپرست مسابقات ارائه نمایند .


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 13 مهر 1395
نظرات()   
   


حمید بنی تمیم بعنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با حکم رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، حمید بنی تمیم بعنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی منصوب شد.

بنی تمیم پیش از این سه سال بعنوان دبیر فدراسیون کشتی فعالیت می کرد و از قهرمانان کشتی فرنگی ایران است.

معاون توسعه منابع انسانی اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان و دكترای تربیت بدنی از سوابق اجرایی و تحصیلی، بنی تمیم است.، وی مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال 2006 میلادی و همچنین مدال‌های طلا و نقره دانشجویان جهان در سال‌های 2004 و 2006 میلادی و طلای جام یادگار امام را در کارنامه ورزشی خود دارد.

این موضوع در سمینار امروز روسای هیئت های کشتی سراسر کشور که اکثریت اعضای مجمع فدراسیون کشتی را تشکیل می دهند.، اعلام شد و به تایید اعضاء رسید. مجمع فدراسیون کشتی پیش از این انتخاب نایب رئیس و دبیر را به رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرده بود. بنی تمیم برای صدور حکم نایب رئیسی به وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 28 شهریور 1395
نظرات()   
   

عصر امروز مورخ 95/6/25 در باشگاه کشتی پهلوان تختی کشتی گیران خردسال زیر نظر مربیان ارزشمند و زحمت کش آقایان غضنفر جودی و امیر بنی تمیم به رقابتی دوستانه با یکدیگر پرداختند.  


با توجه به اینکه اینگونه رقابت ها باعث افزایش سطح فنی کشتی گیران خردسال میشود نیاز هست که اینگونه تمرینات مسابقه ای به نوبت بیشتر انجام گیرد  .


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 24 شهریور 1395
نظرات()   
   

در پایان مسابقات المپیاد دانشجویان کشور که در دانشگاه فردوسی شهر مشهد مقدس برگزار گردید قهرمانان شهر شوش که در تیم پیام نور استان خوزستن حضور داشتند توانستند یک مدال نقره و یک برنز کسب کنند که باعث افتخار مردم شوش هستند.

رضا فلاحتی در وزن 80 کیلو گرم توانست مدال نقره کسب کند و سید جهاد جعاوله در وزن 85 کیلو ب مدال برنز این دوره

 از مسابقات دست یافت.


 • آخرین ویرایش:جمعه 22 مرداد 1395
نظرات()   
   

در پایان مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران که با حضور کشتی گیران با تجربه ای از سرتاسر کشور در تهران برگزار شد

ناصر کلهر به مقام قهرمانی وزن76کیلو گرم درآمد.

سید جهاد  جعاوله در وزن 85 کیلو گرم و حمید تقوی پور در وزن 68 کیلو به مقام سوم دست یافتند.

 

 

 


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 4 مرداد 1395
نظرات()   
   

دیدار شهردار شوش از هیات کشتی شوش

مهندس زمانی شهردار شوش بنا به دعوت هیات کشتی شوش درمحل دفتر هیات کشتی شوش حاضر ومورد استقبال مسولین هیات کشتی قرارگرفت .

دراین دیدار دوستانه که آقای لالوند عضو شورای اسلامی شهرشوش وی را همراهی میکرد ابتدا شیرزاد رییس هیات کشتی شهرستان ضمن خوش آمدگویی وقدردانی ازهمکاریهای بی نظیر شهرداری وشورای شهرگزارشی از عملکرد هیات کشتی به حاضرین ارایه کرد. سپس غضنفرجودی پیشکسوت و پدر کشتی شوش نیز ازاین حضور تشکروقدردانی نمود . در ادامه مهندس زمانی ضمن حضور برروی تشک کشتی و در جمع کشتی گیران دربخشی از سخنان خود با اشاره به سابقه نیم قرن فعالیت هیات کشتی  و تشکر از مسوولین هیات کشتی گفت ..کشتی جاریست وبدون چشمداشت با تمام قدرت درراس کشتی کشور حضور دارد...مهندس زمانی با یادآوری برخی از پهلوانان وقهرمانان گذشته   شوش آمادگی خود را برای تامین هزینه برگزاری جام کشتی ویک مسابقه کشوری اعلام کرد . درادامه کشتی گیران اقدام به گرفتن عکس یادگاری با شهردار نمودند.

 

 


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 22 تیر 1395
نظرات()   
   

در پایان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا که در کشور چین برگزار شد،علی ناقوسی کشتی گیر شهرمان در وزن ۶۳ کیلو گرم مقابل حریف خود شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.
.
با توجه به شایستگی هایی که در این کشتی گیر وجود دارد امید است در مسابقات بعدی بتواند با نتایج مطلوب تری ظاهر شود.
.
با آرزوی موفقیت برای کشتی گیران شهرستان شوش


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 22 تیر 1395
نظرات()   
   

پایان کشتی فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان ( یادوارۀ شادروان استاد سیدغلامحسین مرتضوی - جام رمضان)اهواز:

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان . رقابتهای کشتی فرنگی خردسالان قهرمانی باشگاههای استان خوزستان ((یادوارۀ شادروان استاد سیدغلامحسین مرتضوی - جام رمضان)) در محل خانه کشتی شماره یک اهواز به پایان رسید .

بنابراین گزارش در این مسابقات که با حضور 212 کشتی گیر از 17 شهرستان استان از صبح روز پنجشنبه 3 تیرماه آغاز گردیده بود ، این نتایج به دست آمد30 کیلوگرم:3-حجت عباسی(نیشکر هفت تپه)دانیال دیناروند(نیشکر هفت تپه)47 کیلوگرم:2.حسین باجوروند(نیشکر هفت تپه)66 کیلوگرم :1-حسین زارع(نیشکر هفت تپه)2-ابوالفضل دهلی(نیشکر هفت تپه)73 کیلو2-محمدحسین مینایی(نیشکر هفت تپه)

 

 


 • آخرین ویرایش:شنبه 5 تیر 1395
نظرات()   
   

بازهم جوانان کشتی فرنگی شوش افتخار افریدند  پهلوانان علی و محمد ناقوسی کسب مقام اول وسوم مسابقات کشوری و راهیابی شما را به مسابقات جهانی واسیایی را تبریک میگویم ان شاالله که سکوی اول رادر جهانی کسب کنید

مربیان ارزنده ودلسوز وزحمتکش کشتی شوش وتیم ملی جناب اقایان برادران عزت و عزیز و عظیم ناقوسی افتخار افرینی فرزندانتان در مسابقات کشوری وراهیابی انها به مسابقات جهانی و اسیایی را تبریک میگویم و ان شاالله همچون سالهای قبل شاهد افتخار افرینی تک تک کشتی گیران شوش بوسیله شما و دیگر مربیان دلسوز این شهرستان باشیم


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 11 خرداد 1395
نظرات()   
   

 اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی با هدف انتخاب انتخاب پهلوان اول شهرستان شوش پنجشنبه شب در جوار قلعه باستانی شوش برگزار شد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان شوش روز جمعه به خبرنگار ایرنا گفت :این مسابقه به مناسبت اعیاد شعبانیه ،سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته میراث فرهنگی با همت هیات کشتی شهرستان ،میراث فرهنگی و پایگاه انتقال خون شوش برگزار شد.
رشید هدایتخواه گفت:در این رقابت ها 35 کشتی‌گیر در وزن های 80+ و 80 - در مجاورت قلعه تاریخی شوش به رقابت پرداختند 
در پایان این مسابقه در وزن 80+ سید جهاد جعاوله اول، مهران دیناروند دوم و در وزن 80- محمد صنوبر اول و آرمان غلامی دوم شدند.
به نفرهای اول تا سوم هر وزن به ترتیب جوایز نقدی اهدا‌ شد.
این مسابقه با استقبال علاقه مندان ، مسوولان محلی و خانواده های ورزش دوست شهرستان شوش روبرو شد.


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 2 خرداد 1395
نظرات()   
   

بدینوسیله به اطلاع عموم همشهریان و خوانواده های ورزش دوست میرساند هیات کشتی شوش با قریب به نیم قرن تجربه و

سابقه درخشان فعالیت در رشته کشتی و تربیت نسلی قهرمان و باسواد در میدانهای بین المللی و داشتن امکانات لازم و مربیان

با سابقه ِ در نظر دارد تا از فرصت تابستان جهت استعداد یابی فرزندان شما بعنوان سرمایه های این شهرستان استفاده نماید.

 

تحویل قهرمانان بزرگ و تحصیل کرده در مقاطع دکتری ِفوق لیسانس ِ و لیسانس  به جامعه ورزش کشور از افتخارات این

هیات است.به لطف خدا حضور سرمایه های جدید انسانی ورزش این شهرستان استمرار خواهد داشت.

 

پس با خیال آسوده فرزندان خود را به ما بسپارید.

آدرس باشگاه.....شوش دانیال----- بلوار امام خمینی باشگاه تختی

                                                                                                                                                  شیرزاد

رییس هیات کشتی شوش دانیال(ع)

                                                                                                                               


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
نظرات()   
   

 

 

 

تیم ملی ناشنوایان ایران که در مسابقات جهانی در تهران شرکت کرد به سرمربیگری و

مربیگری کشتی گیران ارزشمند مربیان زحمتکش و پرورش یافته شهرستان شوش آقایان مسلم

شیرزاد و سعید سرخه توانست مقام نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را بدست آورد.

این پیروزی ارزشمند باعث افتخار است و آن  را به تمام همشهری ها و دوستداران کشتی تبریک میگوییم.


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
نظرات()   
   

 


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
نظرات()   
   با حکم رسول خادم حمید بنی تمیم بعنوان دبیر فدراسیون كشتی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون كشتی، طی حكمی از سوی رسول خادم سرپرست فدراسیون كشتی، حمید بنی تمیم از ملی پوشان سابق كشتی فرنگی، دارنده مدال‌های قهرمانی آسیا و دانشجویان جهان، معاون توسعه منابع انسانی اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان و دارای مدرك دكترای تربیت بدنی، بعنوان دبیر فدراسیون كشتی منصوب شد.


متن حكم بنی تمیم به شرح زیر است:جناب آقای حمید بنی‌تمیم


قهرمان ارزنده کشتی کشوربا سلام و احترام؛


نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های ورزش قهرمانی، تحصیلات علمی، تجربیات اجرایی و مدیریتی در ورزش، به موجب این حکم به سمت دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیتهای مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه كوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به ورزش ملی كشور، موفق باشید.حمید بنی‌تمیم دارنده مدال‌های طلا و نقره دانشجویان جهان در سال‌های 2004 و 2006، طلای جام یادگار امام و برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال 2006 است.


وبلاگ کشتی فرنگی شوش دانیال انتصاب شایسنه آقای حمید بنی تمیم را تبریک گفته و برای ایشان در پست جدید آرزوی موفقیت و سربلندی را دارد.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 7 خرداد 1394
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کشتیگیران گتوند و شوش در تمرین مشترک..........شنبه 29 آبان 1395

قضاوت غضنفر جودی پدر کشتی شوش در مسابقات شهرستان شوش..........جمعه 14 آبان 1395

تمرین مشترک امروز خردسالان و نونهالان بین باشگاه شهید ناقوسی و تختی..........شنبه 1 آبان 1395

ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ..........چهارشنبه 21 مهر 1395

نائب قهرمانی فلاحتی در مسابقات استانی بزرگسالان ..........سه شنبه 20 مهر 1395

کشتی فرنگی و آزاد بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان..........سه شنبه 13 مهر 1395

حمید بنی تمیم بعنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی منصوب شد..........یکشنبه 28 شهریور 1395

رقابت دوستانه بین کشتیگیران خرد سال باشگاه تختی شوش..........چهارشنبه 24 شهریور 1395

قهرمانی فلاحتی و جعاوله در مسابقات المپیاد..........جمعه 22 مرداد 1395

قهرمانی کلهر در کشتی پیشکسوتان کشور..........دوشنبه 4 مرداد 1395

حضور شهردار محترم شوش در باشگاه تختی..........سه شنبه 22 تیر 1395

شکست علی ناقوسی کشتی گیر نوجوان در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا..........یکشنبه 20 تیر 1395

پایان کشتی فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان ..........شنبه 5 تیر 1395

قهرمانی محمد و علی ناقوسی در مسابقات کشوری ..........سه شنبه 11 خرداد 1395

اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی در شوش برگزار شد..........یکشنبه 2 خرداد 1395

همه پستها